Multidisciplinaire praktijk


voor kinderen en volwassenen
 
 
 


PRIVACYVERKLARING

Therapiecentrum Zandhoven BVBA hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Therapiecentrum Zandhoven BVBA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). In deze privacyverklaring wordt omschreven welke persoonlijke gegevens wij van u kunnen verzamelen, waarom wij deze gegevens willen verzamelen, hoe wij deze willen gebruiken en hoe wij hiermee willen omgaan. Al onze medewerkers gaan met de grootste zorg om met de hen toevertrouwde persoonsgegevens en behandelen deze strikt vertrouwelijk.

Dit brengt mee dat wij in ieder geval
- Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
- Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als Therapiecentrum Zandhoven BVBA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Elke Serroels
Melkerijweg 9 B
2240 Zandhoven
elke@therapiecentrum-zandhoven.be
0486 /30 83 14

Persoonsgegevens
Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee iemand geïdentificeerd kan worden. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer (bv. het Rijksregisternummer), locatiegegevens, een online identificator (bv. een IP-adres) of één of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Welke persoonsgegevens houdt Therapiecentrum Zandhoven BVBA bij?
Vanuit website
Als je geen contact opneemt en louter de website ‘bezoekt’ houden we geen gegevens bij. Als er gebruik wordt gemaakt van de aanmeldformulieren, worden de gevraagde gegevens (naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres, alle bijkomende informatie die je zelf doorgeeft) per email doorgezonden naar de coördinator: Elke Serroels. We verzamelen geen bijkomende gegevens zonder uw medeweten. Deze gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Als er gebruik gemaakt wordt van het contactformulier, worden naam, mailadres en de gegevens die je zelf doorgeeft per mail verzonden naar info@therapiecentrum-zandhoven.be. Vandaaruit gebeurt verdere triage naar medewerkers. We verzamelen geen bijkomende gegevens zonder uw medeweten. Deze gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Van elk formulier dat ingevuld wordt via de website wordt een kopie bewaard in onze database en gedurende één maand bijgehouden, daarna wordt deze kopie vernietigd.
Vanuit deelname aan vormingsaanbod
Als je ingeschreven bent voor of deelgenomen hebt aan een vormingsaanbod van Therapiecentrum Zandhoven BVBA worden in functie van vlotte dienstverlening en facturatie volgende gegevens bijgehouden: naam, geslacht, adres, telefoonnummer, emailadres en rekeningnummer. Via telefonische contactname Als je je niet aanmeldt of identificeert, dan houden we geen gegevens bij. Als je je aanmeldt voor begeleiding/behandeling dan vragen we om een vlotte dienstverlening te kunnen waarborgen : naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres, verwijzer, alle bijkomende informatie die je zelf doorgeeft. We verzamelen geen bijkomende gegevens zonder uw medeweten. Deze gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Vanuit begeleidings- en behandeltrajecten Indien hulpverleningstrajecten opgestart worden, zullen volgende persoonsgegevens bijgehouden worden: naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres, verwijzer, gegevens huisarts, alle bijkomende informatie die je zelf doorgeeft.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door Therapiecentrum Zandhoven BVBA verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
- Om te kunnen deelnemen aan het aanbod van Therapiecentrum Zandhoven BVBA
- Het versturen van informatie en uitnodigingen betreffende de werking van Therapiecentrum Zandhoven BVBA. (gerechtvaardigd belang)

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?
Wij zorgen ervoor dat enkel de noodzakelijke personen toegang hebben tot de persoonsgegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd wordt en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
- Alle personen die namens Therapiecentrum Zandhoven BVBA van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Op deze manier nemen we passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Informatie wordt niet zonder toestemming met derden gedeeld, informatie kan wel waar nodig intern gedeeld worden. Al onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te respecteren.

Inzage, correctie of verwijderen van persoonsgegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je verzoek tot inzage, correctie of verwijderen kan je richten tot:
- info@therapiecentrum-zandhoven.be met betrekking tot mailingbestanden.
- info@therapiecentrum-zandhoven.be met betrekking tot persoonsgegevens verkregen via het contactformulier op de website.
- Je hulpverlener, de coördinator van de praktijk: Elke Serroels, of info@therapiecentrum-zandhoven.be.be voor correctie van administratieve gegevens die wijzigen gedurende het begeleidings-/behandelingstraject.
- De coördinator van de praktijk: Elke Serroels met betrekking tot inzage in of verwijdering van je persoonsgegevens.
Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Uiterlijk binnen de vier weken zal op dit verzoek gereageerd worden.

Bewaartermijn gegevens
Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij termijnen die wettelijk bepaald zijn. Gezien onze cliëntendossiers vallen onder medische gegevens, is de bewaartermijn hiervan 30 jaar. De bewaartermijn is 7 jaar voor facturatiegegevens uit cliëntenbestanden en facturatiegegevens inzake aangeboden vormingen die dienen als boekhoudkundig verantwoordingsstuk.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens tot een minimum te beperken, zo zetten we in op volgende maatregelen:
- Toegang tot digitale persoonsgegevens is gelimiteerd en afgeschermd met gebruikersnaam en wachtwoord.
- Toegang tot schriftelijke persoonsgegevens worden bewaard achter slot en grendel
- Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen zodat alle informatie afgeschermd is.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35 1000 Brussel https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging in deze privacyverklaring
Therapiecentrum Zandhoven BVBA kan ten alle tijden het privacy beleid veranderen, dit naar aanleiding van verandering in haar diensten of geldende regelgeving. De gewijzigde voorwaarden worden dan bekendgemaakt op deze website en gelden dan vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. Het is daarom ten zeerste aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.
 

Melkerijweg 9 B
2240 Zandhoven
Tel : 03/295.15.00
Fax : 03/295.15.09
info@therapiecentrum-zandhoven.be